compiled from html_sayfa.tpl */ ?>

Tezkereler


26.2.1337
(26 Şubat 1921)

1. — İstiklâl Marşı hakkında Maarif Vekâletinden mevrut tezkere

REİS (Adnan Adıvar, Reis Vekili) — Efendim, evrak-ı varideye başlıyoruz. İstiklâl Marşı hakkında Maarif Vekâletinden mevrut tezkereyi tensip buyurursanız Maarif Encümenine gönderelim.

HAMDİ NAMIK B. (İzmit)—Reis Bey müsaade buyurun bunun içinde Maarif Encümeninden bir zatın da bir marşı vardır.

YAHYA GALİP B. (Kırşehir) — Efendim İstiklâl Marşı hakkında Maarif Vekâletinden gönderilen parçaları tabettirelim.

REİS — Efendim. Maarif Encümenine gönderiyoruz. Rüfekayi kiramdan edebiyata merakı olanlar, edebiyatta ihtisası olan zevat lütfen toplansın, tetkik etsinler.

YAHYA GALİP B. — Tabedilsin, biz de bir defa görelim.

BESİM ATALAY B. (Kütahya) — Maarif Encümeni toplansın. Mütalâa edelim. Şûaraya yazılsın. Herkesin mütalâaları alınsın efendim. Mevzuu müzakere olmak için bir tanesinin intihabı lâzımdır. O da tabedilir.

HAMDİ NÂMIK B. (İzmit) — Malûmu âliniz Maarif Encümeninin Reisi Mehmet Akif Bey'in de bir şiiri vardır. Onun için ayrıca bir encümen intihabını teklif ederim.

HASAN BASRİ B.— Mehmet Akif o zilleti irtikâp etmez, katiyen ona tenezzül etmez. (Gürültüler).

HAMDI NAMIK B. — Fakat Maarif Encümeninin reisidir, bitaraf olmak lâzım gelir. (Gürültüler).

REİS — Encümenden geldikten sonra müzakere edersiniz efendim. (Gürültüler).

HAMDİ NÂMIK B. — Öyle Maarif encümeniyle olmaz, bunu erbabı ihtisastan mürekkep bir encümen tetkik etsin.

REİS — Maarif Encümenine havalesini kabul edenler lütfen el kaldırsın.

BESİM ATALAY B — Olamaz, erbabı ihtisastan müteşekkil bir encümen ister.

REİS — Tab'ı tevziini kabul edenler el kaldırsın, indiriniz ellerinizi, aksini kabul edenler el kaldırsın. Tab ve tevzi edilecektir.

 
Copyright © Mehmet Akif Ersoy Fikir ve Sanat Vakfı. Adres : Atatürk Bulvarı Sefaretler Apartmanı 199/9 Kavaklıdere Ankara